POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka dotyczy ochrony prywatności użytkowników i jest realizowana w oparciu o zasady zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym Rozporządzeniem lub RODO), które mają zastosowanie od 25.05.2018 r. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie www.skn.pl i jej podstronach są Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o. z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kościelnej 1, 47-300 Krapkowice, KRS 0000157600, NIP 7541009068, REGON 530974051.

Dla Śląskich Kruszyw Naturalnych Sp. z o. o. prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników (ochrona danych osobowych użytkowników) jest najważniejszym priorytetem. Stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne i organizacyjne służące zapobieganiu ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników i służących bezpieczeństwu danych.

1. Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem podanych danych osobowych są Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o., ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice, KRS 0000157600, NIP 7541009068, REGON 530974051. Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni za to, aby Państwa dane osobowe były wykorzystane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. W tym zakresie opieramy się na zasadach zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (zwanym Rozporządzeniem lub RODO), które mają zastosowanie od 25.05.2018 r.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

2.1.

Zawarcie i wykonanie umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 • rozpoczęcie procesu zakupu oferowanego towaru,
 • przedstawienie oferty,
 • konieczność przekazania istotnych informacji o produkcie,
 • zawarcie umowy,
 • wykonanie umowy (sprzedaż towaru z dostawą lub z odbiorem osobistym),
 • umożliwienie korzystania z dodatkowej usługi – możliwość pobrania detali architektonicznych, broszur zawierających rozwiązania techniczne (celem nawiązania kontaktu handlowego, współpracy, zawarcia umowy).

2.2.

Wykonanie ciążących nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 • wystawienie i przechowywanie faktur VAT,
 • wystawienie i przechowywanie dokumentów WZ i listów przewozowych,
 • udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa,
 • udzielanie informacji na żądanie organów państwa, do których udzielania jesteśmy zobowiązani z mocy przepisów prawa.

2.3.

Wykonanie czynności wynikających z prawne uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 • obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń,
 • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne co obejmuje w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju sprzedaży, monitorowanie płatności,
 • marketing bezpośredni produktów własnych.

2.4.

Wykonanie czynności wynikających z udzielonych przez Państwa zgód (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody. To treść tej zgody będzie określać cel przetwarzania danych. Każda z udzielonych zgód może być przez Państwa wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

2.5.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

 • Jeżeli podstawą prawna przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy to będziemy te dane przechowywać do realizacji umowy i przez okres czasu po wykonaniu umowy odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych wynika z ciążących na nas obowiązków prawnych to będziemy te dane przechowywać przez czas określony w przepisach obowiązującego prawa, w tym w szczególności w przepisach o rachunkowości i w przepisach podatkowych.
 • Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda to dane osobowe będę przez nas przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający przedawnieniu roszczeń. W zakresie w jakim dane będą przetwarzane w celu skierowania do Państwa treści marketingowych, to dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

2.6.

Które dane należy nam podać i jakie są konsekwencje nie podania danych.

 • Zakup towaru: W celu zakupu towaru niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca dostawy (jeśli jest to miejsce inne niż adres zamieszkania. Są to wymogi bez których nie dojdzie do zawarcia umowy. Podanie numeru telefonu i adres e-mail jest wymogiem umownym i służy należytemu wykonaniu umowy.
 • Wystawienie faktury VAT: Niezbędnymi danymi do wystawienia faktury VAT, na osobę prywatną są: imię i nazwisko oraz adres – jest to wymóg ustawowy. Podanie dodatkowych danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne i może posłużyć nam wyłącznie do ewentualnego kontaktu w sprawie wystawionej faktury VAT,
 • Korzystanie z dodatkowych usług: W celu korzystania z dodatkowych usług należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, województwo lub miejscowość – jest to wymóg umowny celem udostępnienia na Państwa żądanie dokumentacji technicznej (nawiązania kontaktu handlowego, współpracy).

2.7.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych.

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi w zakresie transportu, firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe, usługi księgowe, usługi służące wykonaniu umowy, usługi płatnicze, usługi konsultingowo-doradcze, usługi audytowe, pomoc prawną. Wymienione podmioty mogą stać się również Administratorami Państwa danych osobowych, określając własne cele i środki przetwarzania, jednak podmioty takie mają obowiązek spełnienia wymogów Rozporządzenia jako Administratora , w tym obowiązek przekazania Państwu niezależnie informacji na temat celów i zasad przetwarzania.

2.8.

Przysługujące Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Przysługują Państwu prawa do: dostępu do treści danych i do informacji o danych takich jak ta; sprostowanie danych (poprawienie ich), usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie; ograniczenie przetwarzania danych (np. nie wykonywanie pewnych operacji na danych), przeniesienie danych (eksport do pliku) oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Aby skorzystać z tych praw należy zwrócić się w formie pisemnej na adres Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o., ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rodo@skn.pl. Przysługuje również Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.9.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą podlegać decyzjom, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu (tak jak np. profilowanie), a który mogłyby wobec Państwa wywołać skutek prawny lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.