BORNIT BLS (Bohrlochsuspension)

zaprawa do wypełnania ubytków w ścianach podczas iniekcji

BORNIT BLS (Bohrlochsuspension)

Właściwości produktu

BORNIT BLS (Bohrlochsuspension) to wysokowartościowa zaprawa wypełniająca o właściwościach krzemianujących. Produkt po rozrobieniu z wodą tworzy rzadkopłynną zaprawę krzemianującą, która wnika aż do najmniejszych przestrzeni i szczelin. BORNIT BLS (Bohrlochsuspension) powoduje utwardzenie materiału budowlanego i posiada porowatość < 3% obj.

Zużycie

  • ok. 1,6 kg/l objętości otworu

Przechowywanie

Dostępne opakowania:

25 kilogramów, 40 szt./

Do pobrania:

Ulotka RENOWACJE

Kata charakterystyki BORNIT Bohrlochsuspension

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.