BORNIT SP-KAS (Schnellpulver)

Szybkowiążąca zaprawa cementowa

BORNIT SP-KAS (Schnellpulver)

Właściwości produktu

BORNIT SP-KAS (Schnellpulver) jest zaprawą cementową o wysokiej reakcyjności do zatykania przecieków wodnych, która po kontakcie z wodą wiąże w ciągu kilku sekund. Po związaniu produkt jest trwale odporny na działanie czynników atmosferycznych, na sól drogową i mróz oraz nie przepuszcza wody.

Zastosowanie produktu

BORNIT SP-KAS (Schnellpulver) stosowany jest do szybkiego i trwałego zamykania miejsc przecieku i przedzierającej się wody w budowlach murowanych, betonowych i wykonanych z kamieni naturalnych od strony negatywnej, gdy uszczelnienie od zewnątrz (strona pozytywna) nie jest możliwe. Wskutek kontaktu z wodą następuje trwająca kilka sekund reakcja katalityczna, która natychmiast zatrzymuje wyciek wody.

BORNIT SP-KAS (Schnellpulver) stosowany jest do uszczelniania miejsc przecieku i tamowania pęknięć wodonośnych w piwnicach, tunelach, garażach podziemnych oraz betonowych częściach konstrukcyjnych zapór wodnych, kanalizacjach, śluzach lub zbiornikach wodnych.

Produkt może być też używany do natychmiastowego ustalania kamieni naturalnych w budowlach wodnych i do zatrzymywania przecieku w rurach kamionkowych lub spoinach między pierścieniami w szybach.

Przygotowanie

Wszystkie podłoża muszą być nośne, stabilne, chłonne oraz wolne od gipsu i pyłu. Należy usnąć luźne części i pozostałości bitumu, olejów, smarów, pyłu i wszelkiego rodzaju powłok antyadhezyjnych. Miejsca przecieku należy otworzyć do warstwy nośnego podłoża i rozszerzyć stożkowo.

Dane techniczne produktu w skrócie

Kolorszary
ZużycieUszczelnianie miejsc przecieku, przedzierającej się wody: w zależności od potrzeb. Użycie w ramach Systemu uszczelniania piwnic BORNIT do wewnątrz ok. 1 - 2 kg/m
MagazynowanieMagazynować w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Produkt może być magazynowany w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu przez ok. 12 miesięcy.
Zasady bezpieczeństwaProdukt zawiera cement. W kontakcie z wilgocią cement reaguje alkalicznie, dlatego należy chronić ręce i oczy. W razie kontaktu ze skórą zmyć dużą ilością wody, w razie kontaktu z oczami dodatkowo skonsultować się z lekarzem.
UsuwanieDo recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Resztki materiału można usuwać według klucza odpadów nr 101 303 (odpady z produkcji innych materiałów wiążących na bazie cementu).
UwagaNiniejsza instrukcja zastępuje wszystkie wcześniejsze informacje techniczne o produkcie. Tym samym poprzednie informacje tracą ważność. Niniejsze informacje zestawiono zgodnie z najnowszym stanem techniki. Prosimy jednak mieć na uwadze, że w zależności od stanu obiektu budowlanego niezbędne mogą być odstępstwa od proponowanego w instrukcji sposobu pracy. O ile w pojedynczych umowach nie uzgodniono inaczej, wszystkie informacje zawarte w instrukcji są niewiążące i nie są tym samym zapewnieniem uzgodnionych cech produktu. Zastrzegamy sobie dokonywanie zmian informacji zawartych w niniejszej instrukcji w każdym czasie. W celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach polecamy Państwu naszą stronę internetową: www.bornit.de.
OpakowanieWiadro z tworzywa sztucznego 15 kg, 36 szt. na palecie

Obróbka

W zależności od rodzaju aplikacji proszku szybkowiążącego BORNIT istnieją różne możliwości zastosowania. Generalnie przy obróbce należy nosić rękawice gumowe! Obróbka może odbywać się w temperaturze od +5°C do ok. 25°C. Przestrzegać temperatury podłoża i wody!

Uszczelnianie miejsc przecieku

BORNIT SP-KAS (Schnellpulver) w postaci suchej należy wziąć do ręki w odpowiedniej ilości, a następnie szybko i z naciskiem przyłożyć do podłoża do chwili zatrzymania wody.

W przypadku wycieku w postaci strumienia wody lub przy dużym ciśnieniu wody BORNIT SP-KAS (Schnellpulver) zmieszać z zimną wodą (czas mieszania ok. 15 sekund) do postaci gęstej pasty, następnie uformować kulisty korek i przycisnąć do miejsca przecieku do momentu zatrzymania wody (ok. 40 sekund). Szybkość wiązania zależy w największym stopniu od ilości wody zarobowej (wartość orientacyjna przy temperaturze 20°C: ok. 250 g wody na 1 kg proszku szybkowiążącego BORNIT). Po zmieszaniu następuje twardnienie po ok. 30 sekund. Dłuższy czas oczekiwania powoduje "spalanie" materiału, tzn. staje się on kruchy, i nie dochodzi do prawidłowego związania.

Stosowanie jako 2 składnika systemu BORNIT-Kellerabdichtungssystem [System uszczelniania piwnic BORNIT, do wewnątrz]

BORNIT SP-KAS (Schnellpulver) stosowany jest w ramach systemu BORNIT-Kellerabdichtungssystem [BORNIT KAS, do wewnątrz] (przestrzegać zasad zawartych w odpowiedniej instrukcji technicznej!) jako moduł systemowy 2 do szybkiego osuszania produktu BORNIT S-KAS (Schlämme) powierzchniowo jako suchy proszek.

Prace wykończeniowe

Po usunięciu miejsc przecieku proszkiem szybkowiążącym należy z reguły na zawilgoconych podłożach wzgl. ścianach wykonać uszczelnienie powierzchniowe. W tym celu stosuje się System uszczelniania piwnic BORNIT do wewnątrz lub BORNIT-Elastikschlämme.

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.